|
Kontakt
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEP.MULTIFARB.PL - KLAUZULA INFORMACYJNA

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Kategorie danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia
 6. Pliki cookies
 7. Okres przechowywania danych osobowych
 8. Udostępnianie danych osobowych
 9. Uprawnienia Klientów

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka prywatności, zgodnie z rozdziałem 9 Regulaminu Sklepu internetowego, stanowiąca integralną jego część, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.multifarb.pl/ (dalej – Sklep internetowy).
  2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L119 t. 59, s. , (dalej – RODO).
 2. Administrator Danych Osobowych i jego dane kontaktowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest spółka pod firmą „MULTIFARB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Handlowa 4, 35-103 Rzeszów, kapitał zakładowy 629.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142010, NIP: 813033431, REGON: 69003808 (dalej – Administrator).
  2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: esklep@multifarb.pl, pisemnie na adres: Multifarb Sp. z o.o., ul. Handlowa 4, 35-103 Rzeszów lub telefonicznie pod numerem 17 85 04 150.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami:
   1. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.),
   3. ustaw sektorowych – w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020, poz. 344), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 576) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020, poz. 287).
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności:
   1. zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
    • przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, o których mowa w rozdziale 4 i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
    • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okresy, o których mowa w rozdziale 7,
   2. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, o których mowa w rozdziale 5, jak również udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celach:
  1. dla których nie posiada innych niż zgoda podstaw legalizujących przetwarzanie danych osobowych Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, które polegają na:
   1. przystąpieniu do usługi Newsletter, a tym samym na otrzymywaniu na podany w formularzu adres poczty elektronicznej Klienta informacji handlowych, przekazywanych za pomocą tego środka komunikacji elektronicznej przez Administratora, co stanowi spełnienie wymogu wyrażenia zgody przez Klienta zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   2. realizacji marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, a tym samym na przesyłaniu informacji o Produktach i usługach Administratora przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu, powiadomień Web Push, co stanowi spełnienie wymogu wyrażenia zgody przez Klienta zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
   3. Podanie przez Klienta danych osobowych w wyżej wskazanych celach jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego typu Newsletter lub dla zrealizowania przez Administratora działań marketingu bezpośredniego.
  2. podjęcia czynności przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży na odległość, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, które polegają na:
   1. założeniu Konta przez Klienta w Sklepie internetowym za pomocą formularza rejestracji i prowadzeniu Konta przez Administratora, co równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Klienta,
   2. złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym i zawarciu umowy sprzedaży
    • po uprzedniej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta lub
    • rezygnując z rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia oraz
    • realizacji zamówienia, w tym jego dostarczeniu do Klienta lub osobistego odbioru przez Klienta,
   Podanie przez Klienta danych osobowych w wyżej wskazanym celu jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego dla założenia i prowadzenia Konta, złożenia i realizacji zamówienia oraz dostarczenia Produktów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zatem, w tym przedmiocie, zawarcie i wykonanie umowy.
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w. zw. z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie w jakim zobowiązany jest do wystawienia Klientowi faktury lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz prowadzenia rozliczeń rachunkowych i podatkowych.
   Podanie przez Klienta danych osobowych w wyżej wskazanym celu jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zatem Administratorowi realizację jego obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie w jakim dotyczą:
   1. możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności strony internetowej Sklepu jak formularz kontaktowy, e-mail, kontakt telefoniczny lub chat online i udzielenia za ich pośrednictwem odpowiedzi na pytania Klienta,
   2. czynności archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym:
    • zgłoszenia i przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta drogą e-mail lub pisemnie na adres Administratora, także przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, oraz wykonania prawa odstąpienia,
    • zgłoszenia i przesłania reklamacji przez Klienta z tytułu świadczenia usługi drogą elektroniczną i/lub rękojmi w przypadku sprzedaży Produktów drogą e-mail lub pisemnie na adres Administratora, oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przez Administratora.
   3. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na stronie internetowej Sklepu w celu prowadzenia statystyk,
   4. poprawy jakości działania Sklepu internetowego przez przeglądarkę www na różnych urządzeniach Klientów,
   5. weryfikacji Klienta w publicznych rejestrach,
   a które przyczyniają się do budowania marki oraz zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, budowania wiedzy o Klientach, lepszego doboru Produktów i usług do potrzeb Klienta, ogólnej optymalizacji Produktów i procesów obsługi, zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz roszczeń, w tym związanych z prawem odstąpienia od umowy i postepowaniem reklamacyjnym, jak również do zapewnienia niezbędnej kontroli ruchu na stronie internetowej Administratora, zapobiegania błędom i usterkom technicznym oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.
   Podanie przez Klienta danych osobowych dla jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji wyżej wskazanych celów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zatem Administratorowi realizację prawnie uzasadnionych interesów.
 5. Kategorie danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia
  1. Administrator w ramach Sklepu internetowego przetwarza dane osobowe:
   1. Potencjalnych Klientów,
   2. Klientów, w tym Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta, Przedsiębiorców, ich wspólnika, przedstawiciela, pełnomocnika, pracownika, innego reprezentanta.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
   1. w związku z wyrażeniem zgody na:
    • przystąpienie do usługi Newsletter i otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środka komunikacji elektronicznej: adres e-mail,
    • przesyłanie treści marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów: adres e-mail, numer telefonu,
   2. w związku z podjęciem czynności przed zawarciem umowy i jej wykonaniem, w tym:
    • założeniem Konta i jego prowadzeniem: adres e-mail, hasło,
    • złożeniem i realizacją zamówienia oraz jego dostawą: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania/do korespondencji, numer telefonu, dane dotyczące kart płatniczych i rozliczeń z operatorami, a w przypadku Przedsiębiorców, w tym na prawach konsumenta, nazwa i siedziba firmy, NIP, REGON,
   3. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, poprzez wystawienie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych i rachunkowych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, REGON, adres, numer rachunku bankowego,
   4. w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym:
    • możliwością korzystania z funkcjonalności strony internetowej Sklepu jak formularz kontaktowy, e-mail, kontakt telefoniczny lub chat online i udzielenia odpowiedzi na pytania: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu,
    • czynnościami archiwalnymi (dowodowymi) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami:  dane Klienta zawarte na fakturze lub w innych dokumentach potwierdzających sprzedaż, oraz w przypadku skorzystania z formularza oświadczenia odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu internetowego:  imię i nazwisko oraz adres, numer rachunku bankowego, bądź przesłania zgłoszenia reklamacyjnego: adres- e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, nazwa i siedziba firmy, NIP, numer rachunku bankowego,
    • badaniami analitycznymi ruchu strony internetowej Sklepu w celu prowadzenia statystyk oraz poprawą jakości działania Sklepu internetowego w sposób automatyczny takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.
    • weryfikacją Klienta w publicznych rejestrach: dane Klienta zawarte w CEIDG lub KRS,
  3. Dane osobowe Klienta mogą być pozyskiwane z innych źródeł:
   • publicznie dostępnych, jak z rejestru Przedsiębiorców CEIDG lub KRS,
   • od wspólnika, przedstawiciela, pełnomocnika, pracownika, innego reprezentanta Klienta.
 6. Pliki cookies
  1. Pliki cookies (ang. „ciasteczka”), są to niewielki pliki tekstowe, których celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, z której pochodzą. Zawierają zazwyczaj nazwę tej strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Strona www.sklep.multifarb.pl używa plików cookies domyślnie zapisywanych i przechowywane na komputerze (urządzeniu końcowym) osoby, która z niej korzysta (Użytkownika) i są dla tej strony dostępne.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.sklep.multifarb.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Handlowa 4, 35-103 Rzeszów.
  4. Administrator pliki cookies wykorzystuje w celu:
   1. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2. dostosowania zawartości www.sklep.multifarb.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji sposobu korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony sklep.multifarb.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
   4. automatyzacji procesów marketingowych i promocyjnych.
  5. Przeglądarki internetowe, aplikacje używane do przeglądania stron internetowych, zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednak jeśli Użytkowni strony sklep.multifarb.pl nie zgadza się z domyślnymi ustawieniami, w dowolnym momencie może wprowadzić zmiany jej ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej.
  6. Administrator informuje, że wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń stosowania plików cookies, o których mowa w punkcie 5, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.sklep.multifarb.pl.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny www.sklep.multifarb.pl mogą być wykorzystywane również przez partnerów współpracujących z Administratorem.
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujące okresy:
   1. w związku z wyrażeniem zgody na:
    • przystąpienie do usługi Newsletter i otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środka komunikacji elektronicznej i/lub przesyłanie treści marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów – do czasu cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   2. w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonaniem, gdy dotyczy:
    • założenia Konta w Sklepie internetowym i jego prowadzenia – przez okres utrzymywania Konta, a także po tym okresie, gdy dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń, to do czasu jego upływu
    • złożenia i realizacji zamówienia oraz jego dostawy – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń, to do czasu jego upływu,
   3. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, gdy dotyczy:
    • wystawienia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz prowadzenia rozliczeń podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym  powstał obowiązek podatkowy chyba, że bieg terminu przedawnienia roszczenia podatkowego uległ przerwaniu lub został zawieszony, to do czasu ich upływu, bądź w przypadku rozliczeń rachunkowych przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja związana z zawarta umową została ostateczne spłacona, rozliczona lub przedawniona,
   4. w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, gdy dotyczy:
    • możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej Sklepu jak formularz kontaktowy, e-mail, kontakt telefoniczny lub chat online i udzielenia odpowiedzi na pytania – przez okres korzystania przez Klienta z tych funkcjonalności, nie dłużej niż do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu chyba, że Administrator wykaże, że podstawa przetwarzania jest nadrzędna wobec interesów, praw lub wolności Klienta lub do ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami, to do czasu upływu terminu ich przedawnienia,
    • czynności archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –  przez okres niezbędny do realizacji tego celu wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, innych ustaw, w tym w przypadku:
     • zgłoszenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przez okres 14 dni od dnia, w którym Klient objął Produkty w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w ich posiadanie chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń, to do czasu jego upływu,
     • zgłoszenia reklamacji – przez okres 14 dni od dnia, w którym złożono reklamację, nie krócej niż przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji dla celów rachunkowych, a także po tym okresie, gdy dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń, to do czasu jego upływu,
    • badań analitycznych ruchu strony internetowej Sklepu w celu prowadzenia statystyk –  do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu chyba, że Administrator wykaże, że podstawa przetwarzania jest nadrzędna wobec interesów, praw lub wolności Klienta lub do ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami, to do czasu upływu terminu ich przedawnienia,
    • poprawą jakości działania Sklepu internetowego – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
    • weryfikacji Klienta w publicznych rejestrach – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 8. Udostępnianie danych
  1. Dostęp do danych osobowych Klienta mają upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
  2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
   1. pocztowe, spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówień,
   2. płatności elektronicznych,
   3. księgowe, prawne,
   4. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania,
   5. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego, Newsletter, chatu online.
  4. Podmioty świadczące usługi dla Administratora mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane osobowe będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 9. Uprawnienia Klientów
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługuje mu prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych chyba, że Administrator wykaże, że podstawa do przetwarzania jest nadrzędna wobec interesów, praw lub wolności Klienta lub ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy prawa.
  6. Klientowi przysługuje prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony danych osobowych go dotyczących, o ile wystąpi wysokie ryzyko ich naruszenia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl